บทความที่น่าสนใจ

google translate

google translate

google translate

google translate กูเกิลแปลภาษา (อังกฤษ: Google Translate) เป็นบริการแปลภาษาหลายภาษาด้วยเครื่องจักรโดยไม่คิดค่าบริการของบริษัทกูเกิล กูเกิลแปลภาษามีลักษณะไม่เหมือนกับบริการแปลอื่น ๆ เช่น Babel Fish, AOL, ยาฮู! ที่ใช้ SYSTRAN ขณะที่กูเกิลใช้ซอฟต์แวร์การแปลของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามคู่แข่งทางการค้าเจ้าใหญ่อย่างบริษัท ไมโครซอฟท์ ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันมากมาลงแข่งขันด้วย ซึ่งมีชื่อว่า Bing Translator

การทำงาน

Proving Thai.svg EPIC WIN
ส่วนนี้ต้องเรียบเรียงภาษาใหม่ หรือต้องพิสูจน์อักษร
การบริการยังครอบคลุมถึงการแปลหน้าเว็บเพจทั้งหน้าด้วย ทว่า การแปลถูกจำกัดจำนวนย่อหน้าที่ให้แปลในแต่ละหน้า (เช่น การใช้แท็กขึ้นบรรทัดใหม่) แต่ถ้าเกิดว่า ข้อความบนเว็บเพจถูกแบ่งโดยภาพเส้นเปล่าแนวนอน (ไม่มีการใช้โค้ด) เว็บเพจที่มีเนื้อหามาก ๆ ก็อาจจะถูกแปลได้ โดยที่มีคำมากกว่าหนึ่งพันคำ JOKER GAMING

กูเกิลแปลภาษา มีการจำกัดการแปล ซึ่งไม่เหมือนบริการอื่น ๆ ขณะที่มันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาโดยทั่วไปของข้อความภาษาต่างประเทศ บริการนี้ก็ไม่ได้ให้การแปลที่ถูกต้องแม่นยำ และนอกจากนี้มันยังแปลข้อความในบางครั้งผิดความหมาย และผิดหลักไวยากรณ์

ภาษาที่รองรับ

google translate

รายชื่อภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่มีในกูเกิลแปลภาษา

อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาหรับ
อาร์มีเนีย
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
เบงกอล

บอสเนีย
บัลแกเรีย
พม่า
กาตาลา
เซบัวโน
ชิเชวา
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
คอร์ซิกา
โครเอเชีย


เช็ก
เดนมาร์ก
ดัตช์
อังกฤษ
เอสเปรันโต
เอสโตเนีย
ฟิลิปีโน
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
กาลิเซีย

จอร์เจีย
เยอรมัน
กรีก
คุชราต
ครีโอลเฮติ
เฮาซา
ฮาวาย
ฮีบรู
ฮินดี
ม้ง

ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
อินโดนีเซีย
ไอริช
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ชวา
กันนาดา
คาซัค

เขมร
เกาหลี
เคิร์ด (เคิร์ดเหนือ)
คีร์กีซ
ลาว
ละติน
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย

มาลากาซี
มลายู
มลยาฬัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
นอร์เวย์ (Bokmål)
Nyanja

ปาทาน
เปอร์เซีย
โปแลนด์
โปรตุเกส
ปัญจาบ
โรมาเนีย
รัสเซีย
ซามัว
Scots Gaelic
เซอร์เบีย

โชนา
สินธี
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซมาลี
โซโธใต้
สเปน
ซุนดา
สวาฮีลี

สวีเดน
ทาจิก
ทมิฬ
เตลูกู
ไทย

ตุรกี
ยูเครน
อูรดู
อุซเบก
เวียดนาม

เวลส์
ฟรีเชีย
Xhosa
ยิดดิช
โยรูบา
ซูลู

google translate

Google Translate คืออะไร

โลกไร้พรมแดน เพราะมีอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้คนทั้งโลก เข้ามาอยู่ในสังคมออนไลน์ เดียวกันได้ ข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกสามารถส่งหากัน หรือค้นหาเจอได้ แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกสะดุดก็คือ กำแพงด้านภาษา นั่นเองที่ทำให้Google Translate เป็นตัวช่วยหนึ่งที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้

Google Translateเป็นโปรแกรมแปลภาษาของ google ที่เพียงเรา search หาด้วยคำว่า “แปลภาษา” โปรแกรมแปลก็จะขึ้นมา แบ่งเป็นสองช่อง ช่องด้านซ้ายให้ใส่คำหรือข้อความที่ต้องการแปล ระบุภาษาต้นทาง  ส่วนด้านขวามือจะเป็นช่องคำตอบที่เราสามารถระบุภาษาปลายทางได้เช่นกัน เมื่อคลิกที่ข้อมูลต้นทาง คำแปลจะปรากฏที่ช่องขวามือ

Google Translateนี้ สามารถแปลได้ทั้งคำ ประโยค เนื้อหาเป็นย่อหน้า จนที่สุดแปลทั้งเว็บก็สามารถ ทำได้ ซึ่งเมื่อเรา เข้าไปในเว็บไซต์ ที่เป็นภาษา อื่นๆ คลิกเมาส์ขวา จะมีให้เลือกว่า “แปลเป็นไทย” โปรแกรมจะแปล เนื้อความให้เราทั้งหมด แต่สำนวนการแปลนั้น อาจไม่ได้สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจาก การทำงานแปล โดยตัวโปรแกรมที่ทาง google ตั้งเอาไว้

Google Translate ทำงานอย่างไร

หากคุณเคยใช้ Google Translateแปลข้อความยาวๆ หรือแปลทั้งเว็บไซต์ ก็จะพบว่า ข้อความที่ได้นั้นต้องแปลไทย เป็นไทยอีกที ทั้งนี้เนื่องจาก Google Translateเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้น โดยใช้กลวิธี อ้างอิงกฎ การนิยามศัพท์ สร้างกลุ่มคำ ใช้สถิติ การบรรจุเรื่องไวยากรณ์ภาษาเข้าไป แม้ว่าจะมีการเพิ่มตัวอย่างการแปล

โดยมนุษย์เข้าไป ให้โปรแกรม ได้เรียนรู้บ้าง แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถแปลได้สมบูรณ์  กระบวนการประมวลผล การแปลโดยคอมพิวเตอร์ หลายเครื่องนี้ เรียกว่า “statistical machine translation” หรือ “ระบบการแปลภาษาเชิงสถิติ” EPIC WIN

Google Translateมีประโยชน์อย่างไร

  1. ช่วยให้ก้าว ข้ามอุปสรรค ด้านภาษาได้ ทำให้สามารถ เรียนรู้ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ได้แม้เป็นภาษาอื่น ที่เราแปลเองไม่ได้
  2. มีประโยชน์ เวลาเดินทางไปต่างประเทศ เพราะ Google Translateมีแอพแปลภาษา สามารถนำ โทรศัพท์ไปจ่อ ที่ภาษา และแปลออกมาได้

Google Translate เชื่อถือได้แค่ไหน

แม้ว่า Google Translateจะได้รับการพัฒนา มาเป็นระยะ จนสามารถอ่านภาษา แทนเราได้ก็ตาม แต่ด้วยเป็นโปรแกรม ที่ครอบคลุมหลายภาษา และภาษาแต่ละภาษา ในโลกนี้ มีรากฐานภาษา ไวยากรณ์ภาษาที่แตกต่างกัน การสร้างโปรแกรมขึ้นมาอย่างหนึ่ง

เพื่อให้ใช้แปลได้ กับทุกภาษา จะให้สมบูรณ์เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เหมือนการแปลโดยมนุษย์จึงยังเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การเรียงประโยค เนื้อความ คำแปลผิดที่ผิดทาง ซึ่งหากจะให้กระจ่างมากขึ้น อาจใช้วิธีย่อยข้อความ ให้สั้นลง แล้วแปล ทีละประโยค จะดีขึ้น

แม้ประสิทธิภาพของ Google Translateจะยังไม่เต็มร้อย แต่นับว่าทำลายกำแพงภาษาได้มากทีเดียว

EPICWIN,สมัครสมาชิก,โปรโมชั่น,รีวิวเกม,ดาวน์โหลด,ติดต่อ

Last Update : 21 กันยายน 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)